Rady jednostki


Rady jednostki:

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

W szkole działa Rada Pedagogiczna w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7.09.1991r. z wszystkimi późniejszymi zmianami. W skład Rady Pedagogicznej SP wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

§ 12

1.Rada pedagogiczna

1/ W szkole działa Rada Pedagogiczna.

2/ Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

3/ Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele tej szkoły.

4/ Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

5/ Zebrania rady pedagogicznej są organizowane:

a. w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,

b. po zakończeniu okresowych /rocznych/ zajęć szkolnych w celu ich podsumowania,

c. z inicjatywy co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej,

d. z inicjatywy organu prowadzącego szkołę,

e. w miarę bieżących potrzeb.

6/ W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

7/ Zebrania rady pedagogicznej prowadzi i przygotowuje jej przewodniczący.

8/ Rada pedagogiczna:

a. zatwierdza (w formie uchwały) w trybie zgodnym z rozporządzeniem

-dokumenty regulujące pracę szkoły,

- plany pracy szkoły,

- wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

- plan doskonalenia nauczycieli

- szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników

b. podejmuje uchwały

- w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

- w sprawach skreślenia z listy ucznia, który ukończył 15 lat oraz kurator oświaty zwolnił tego ucznia od spełniania obowiązku szkolnego,

- w sprawie promocji uczniów,

- w sprawie dyscyplinarnego przeniesienia ucznia do klasy równoległej.

c. ustala

- organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

d. opiniuje

- organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych ,

- projekt planu finansowego szkoły,

- wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

- propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

9/ Może występować z wnioskami do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora - o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

10/Rada Pedagogiczna uchwala zmiany do statutu szkoły.

11/Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

12/Zebrania rady są protokołowane.

13/Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków.

14/Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

15/W sprawach, o których mowa w §12 ust.8 pkt b oraz ust.9 i 10 Rada Pedagogiczna jest zobowiązana zasięgnąć opinii przedstawicieli Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie (wyciąg)

W szkole działa Rada Rodziców, której działalność określa Regulamin Rady Rodziców.

§ 13

Rada Rodziców.

1/ W szkole tworzy się Radę Rodziców.

2/ W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu trójek klasowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3/ Rada Rodziców uchwala szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do nowej rady.

4/ Wybrana Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności.

5/Kompetencje Rady Rodziców

- występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły ,

- uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczna programu wychowawczego szkoły (obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowanie do uczniów, realizowanego (po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego przez nauczycieli) oraz programu profilaktyki (dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego

wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

- jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny;

- program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną;

- opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły ;

-opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

6/W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Zasady wydatkowania funduszu Rady Rodziców określa regulamin.

Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie (wyciąg)

W szkole działa Samorząd Uczniowski, który jest reprezentantem wszystkich uczniów placówki.

§ 14

Samorząd Uczniowski.

1/ Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2/ Zasady wybierania i działania zarządu Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Zarząd samorządu jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

3/ Określa swój regulamin uchwalony przez uczniów.

4/ Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji praw uczniów, takich jak:

a. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiając zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

e. prawo organizowania działalności kulturalnej i oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, w porozumieniu z dyrektorem,

f. możliwość wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

5/ Samorząd Uczniowski opiniuje :

a. Szkolny Program Profilaktyki Problemów Dzieci i Młodzieży i Program Wychowawczy Szkoły,

b. Na wniosek dyrektora szkoły wyraża opinię o pracy nauczyciela w przypadku oceny jego pracy.

Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie (wyciąg)

Informacja wytworzona przez:
Dorota Kalembka
email: bip@sp.slawkow.pl tel.:(32) 29 31 039 fax: (32) 26 09 856
, w dniu:  11‑01‑2013 10:17:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Elżbieta Latosińska
email: sekretariat@sp.slawkow.pl tel.:(32) 29 31 039 fax: (32) 26 09 856
, w dniu:  11‑01‑2013 10:17:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑02‑2013 13:14:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie