Dyrekcja


Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Sławkowie jest mgr Agata Sobczyk .

Zastępcą Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sławkowie jest mgr Adrian Kot.

 

§ 11

 

1. Dyrektor szkoły

5/ Dyrektor szkoły w szczególności:

a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

b) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych nauczycieli i wicedyrektora,

c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

d) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

f) nadzoruje pracę biblioteki szkolnej,

g) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

6/ Dyrektor jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami

a. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

b. decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

c. występuje z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej szkoły w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

7/ Dyrektor szkoły jest przewodniczącym rady pedagogicznej

a. zwołuje zebrania rady pedagogicznej powiadamiając jej członków co najmniej trzy dni wcześniej o terminie zebrania,

b. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji,

c. wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeżeli stwierdzi że są one niezgodne z obowiązującymi przepisami. O fakcie tym niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę. Decyzja organu prowadzącego jest w tym względzie ostateczna.

8/ Powierzenia funkcji wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej.

9/ Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze wszystkimi organami szkoły.

10/Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

11/Dyrektor jest zobowiązany do zapewnienia uczniom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz nauki w szkole zarówno podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, a także organizowanych przez szkołę poza jej terenem.

12/Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.

13/Dyrektor szkoły pełni funkcję przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdzianu po klasie szóstej i odpowiada za jego przebieg i organizację.

14/ Dyrektor szkoły wydaje zarządzenia w sprawach dotyczących bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

15/ Dyrektor szkoły odpowiada za zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.

16/Dyrektor szkoły w terminie do 31 marca podaje do publicznej wiadomości informacje o szkolnym zestawie podręczników i szkolnym zestawie programów nauczania, które mają obowiązywać w następnym roku szkolnym.

17/Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną organizuje na terenie szkoły obrót używanymi podręcznikami.

§ 15

1.Wicedyrektor szkoły w szczególności:

1/ sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zgodnie z ustalonym przez dyrektora szkoły harmonogramem,

2/ nadzoruje pracę świetlicy szkolnej,

3/ opiekuje się i kontroluje pracę organizacji uczniowskich,

4/ wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych lub ustalone przez dyrektora szkoły.

 

Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie (wyciąg)

Informacja wytworzona przez:
Agata Sobczyk , w dniu:  11‑01‑2013 10:16:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Elżbieta Latosińska
email: sekretariat@sp.slawkow.pl tel.:(32) 29 31 039 fax: (32) 26 09 856
, w dniu:  11‑01‑2013 10:16:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑01‑2024 11:27:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie