Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw, skarg i wniosków


Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone ustnie, pisemnie lub telefonicznie.
 2. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący i przyjmujący zgłoszenie.
 3. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko i adres zgłaszającego oraz treść skargi lub wniosku.
 4. Przyjmujący potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.
 5. Skargi i wnioski zgłoszone anonimowo nie są rozpatrywane.
 6. Jeżeli treść wniosku lub skargi jest niejasna, wzywa się wnoszącego, by w terminie 7 dni od dnia wezwania, złożył wyjaśnienia dodatkowe z jednoczesnym pouczeniem, że ich brak spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
 7. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.

Skargi i wnioski są odnotowywane w Rejestrze skarg i wniosków. Rejestr ten zawiera:

 • podstawę prawną
 • regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
 • procedury postępowania w sprawach skarg i wniosków
 • procedury rozwiązywania sytuacji konfliktowych w szkole
Informacja wytworzona przez:
Elżbieta Latosińska , w dniu:  11‑01‑2013 10:21:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Elżbieta Latosińska
email: sekretariat@sp.slawkow.pl tel.:(32) 29 31 039 fax: (32) 26 09 856
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
10‑02‑2013 15:49:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive