Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Baranowskiego w Sławkowie ul. Browarna 55, 41-260 Sławków

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Baranowskiego w Sławkowie ul. Browarna 55, 41-260 Sławków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Baranowskiego w Sławkowie ul. Browarna 55, 41-260 Sławków.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-01-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-01-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

Wyłączenia

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Konrad Lorek.
 • E-mail: admin@sp.slawkow.pl
 • Telefon: 32 293 10 39

Opis procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 

Skargi i odwołania

W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do podmiotu publicznego na adres:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Baranowskiego w Sławkowie

ul. Browarna 55

41-260 Sławków

lub za pomocą e-mail: sekretariat@sp.slawkow.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Browarnej.

Do wejścia można przejść z parkingu, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów.

Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

Ponadto od strony parkingu znajduje się wejście bezpośrednio do kuchni, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne oraz wejście boczne od ulicy Młyńskiej i wyjście przy sali gimnastycznej na boiska szkolne, które mogą być użyte jako wyjścia ewakuacyjne.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

W budynku na każdym poziomie (szatnie - poziom "-1", parter i piętro) znajduje się korytarz.

Klatka schodowa prowadzi od wejścia głównego (parter) na piętro oraz poziom "-1" .

Budynek nie posiada wind.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
W celu skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Baranowskieg w Sławkowie, prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby, co najmniej na 3 dni robocze (z wyłączeniem sytuacji nagłych) przed tym zdarzeniem, przesyłając wypełniony formularz za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez złożenie wniosku w siedzibie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Baranowskiego 41-260 Sławków, ul. Browarna 55
Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑03‑2021 13:30:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie