Zadania publiczne


Zadania i cele publiczne jakie realizuje szkoła są określone szczegółowo w Statucie Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie:

Cele i zadania szkoły

§3
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1/ umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
2/ umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
3/ kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły,
4/ sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
§ 4
1. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
2. Celem nauczania i wychowania jest jak najpełniejszy rozwój i kształtowanie osobowości ucznia poprzez:
1/ rozwój zdolności umysłowych i fizycznych,
2/ rozwijanie zainteresowań uczniów,
3/ wychowanie w duchu miłości, godności, przyjaźni, wzajemnego szacunku,
4/ przygotowanie do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie,
5/ poszanowanie środowiska naturalnego.
3. Każdy nauczyciel i wychowawca bez względu na specjalność, troszczy się o rozwijanie sprawności języka polskiego uczniów w mowie i piśmie oraz wykorzystuje wszelkie sytuacje do zapoznania z historią i kulturą regionu i ojczyzny.
4. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, szkoła organizuje naukę religii.
5. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościoła lub związku wyznaniowego.
1./W salach szkolnych zawieszone są krzyże, a uczniowie mają prawo do odmawiania modlitwy przed i po zajęciach.
§5
Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
1. Nauczyciele, a wychowawcy w szczególności, są zobowiązani do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów szkolnych i osobistych uczniów, gdy uczeń lub jego rodzice z taką prośbą zwrócą się do nich, a także gdy sami taką potrzebę zauważą.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szkole w formie poradnictwa indywidualnego w zakresie:
1/ uświadamiania uczniom mechanizmów konfliktów i uczenie alternatywnych sposobów ich rozwiązywania,
2/ uświadamiania mechanizmu grupowego,
3/ interakcji koleżeńskiej,
4/ poznawania swoich wad i zalet,
5/ umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
6/ uświadamianie wartości zdrowego stylu życia i troska o nie,
7/ uświadamianie więzi łączących uczniów z rówieśnikami i dorosłymi.
3. W szczególnie trudnych przypadkach szkoła korzysta z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
§6
1. Szkoła umożliwia rozwój zainteresowań uczniów i prowadzi edukację prozdrowotną poprzez:
- prowadzenie form pozalekcyjnych i pozaszkolnych, np.: kół przedmiotowych, kół zainteresowań, SKS, UKS, zespołów instrumentalno-wokalnych i innych,
- organizację "Zielonych Szkół".
2. Formy te organizowane są w miarę potrzeb i możliwości finansowych szkoły.
3.W opracowanych przez siebie programach nauczania, programach zajęć pozalekcyjnych, nauczyciele zobowiązani są do uwzględniania zainteresowań uczniów.
§7
1. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły uwzględnia obowiązujące w szkołach ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny.
1a) W czasie obecności ucznia w szkole- przed zajęciami edukacyjnymi, podczas przerw oraz po zajęciach edukacyjnych-zapewnia się dyżury nauczycieli i pracowników szkoły. Szczegółowe rozwiązania dotyczące opieki oraz dyżurów nauczycieli i pracowników mogą być określone zarządzeniem dyrektora szkoły.
2. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych:
1/ opiekę nad uczniami podczas zajęć wymienionych w ust.2 sprawuje nauczyciel lub wychowawca prowadzący zajęcia,
2/ nauczyciel /wychowawca/ prowadzący zajęcia sprawdza czy miejsce ich prowadzenia nie stwarza zagrożenia dla uczniów,
3/ dostrzeżone zagrożenie musi być usunięte lub zgłoszone dyrekcji szkoły,
4/ w pracowniach i salach lekcyjnych o zwiększonym ryzyku wypadku /technika, przyroda/ musi być opracowany regulamin, zatwierdzający zasady bezpieczeństwa, umieszczony w widocznym miejscu, z którym uczniowie są zapoznani każdorazowo na początku roku szkolnego,
5/ w pomieszczeniach, o których mowa w ust.4 pkt.4 uczniowie nie mogą przebywać bez opieki nauczyciela lub wychowawcy.
6/ za bezpieczeństwo uczniów odpowiada szkoła- od momentu jego przyjścia do szkoły do momentu jego wyjścia ze szkoły;
7/ uczniowie przestrzegają godzin przyjścia do szkoły i wyjścia ze szkoły zgodnie z planem lekcji;
8/ opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela( wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę a opiekę w tym czasie przejmie inny nauczyciel;
9/ w szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest łączenie grup uczniów (również całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad całą grupą;
10/ ucznia może zwolnić z danej lekcji: dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły; Ucznia można również zwolnić z zajęć edukacyjnych w danym dniu, gdy złe samopoczucie (choroba) uniemożliwia mu dalsze uczestnictwo w lekcji, jednak po uprzednim telefonicznym powiadomieniu rodziców (opiekunów prawnych), którzy w takich przypadkach muszą osobiście odebrać dziecko ze szkoły;
11/ nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki;
12/ zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole (u innego nauczyciela) lub pracy w bibliotece jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu z nauczycielem lub bibliotekarzem;
13/ dopuszczalne jest zwolnienie uczniów z ostatnich godzin, gdy nieobecność nauczyciela wyniknęła w danym dniu; gdy nieobecność nauczyciela trwa kilka dni informacje o zastępstwach, godzinie rozpoczynania i kończenia lekcji, powinny być udostępnione na tablicy ogłoszeń zarówno dla uczniów jak i rodziców;
3. Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek, obozów i na organizowanych "Zielonych Szkołach":
1/ uczniowie przebywający na zajęciach poza terenem szkoły i wycieczkach są pod opieką nauczyciela-organizatora zajęć lub wycieczki, zgodnie z opracowanym Regulaminem wycieczek.
2/ w czasie zajęć poza terenem szkoły i wycieczkach jeden opiekun sprawuje opiekę nad grupą do:
a. 30 uczniów - w obrębie tej samej miejscowości, w której mieści się szkoła,
b. 20 uczniów - na obozach stałych,
c. 15 uczniów - przy wyjeździe z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły,
d. 10 uczniów - jeśli to jest impreza turystyki kwalifikowanej, a przepisy szczególnie nie stanowią inaczej,
3/ wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia przed terminem ich organizacji "Karty wycieczki" i programu zatwierdzonego przez dyrektora szkoły,
4/ kierownikiem wycieczki lub obozu może być każdy nauczyciel /wychowawca/ posiadający ustawowe uprawnienia , natomiast opiekunem grupy każda osoba pełnoletnia po uzgodnieniu z dyrektorem,
5/ kierownik wycieczki /obozu/ odpowiada za bezpieczeństwo uczestników wycieczki, jest przełożonym dla opiekunów, a w razie wypadku podejmuje decyzje tak jak dyrektor szkoły,
6/ w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie,
7/ kąpiel podczas wycieczek i obozów jest dozwolona tylko na kąpieliskach strzeżonych w grupach do 15 osób,
8/ organizacja obozów i "Zielonej Szkoły" odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole:
1/ za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw między lekcyjnych odpowiada nauczyciel dyżurujący zgodnie z harmonogramem pełnienia dyżurów,
2/ dyżurujący nauczyciele przebywają w wyznaczonych harmonogramem miejscach,
3/ dyżur musi być pełniony aktywnie.
§8
1. Formy sprawowania indywidualnej opieki nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole:
1/ wychowawca jest zobowiązany do zapoznania uczniów z budynkiem szkoły i pomieszczeniami, z których będą korzystać oraz przepisami zwyczajami panującymi w szkole,
2/ szczególną opieką otacza ich Samorząd Szkolny zgodnie z opracowanym regulaminem.
2. Formy sprawowania indywidualnej opieki nad uczniami z uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu lub wzroku:
1/ uczniowie, o których mowa w ust.2 mogą być zwolnieni z następujących przedmiotów:
a. wychowanie fizyczne
b. plastyka
c. technika
d. muzyka
e. drugi język obcy
2/ decyzję o zwolnieniu uczniów z przedmiotów wymienionych w ust.2 pkt.1 podejmuje dyrektor szkoły na podstawie:
a. zaświadczenia lekarza specjalisty w przypadku w.f.
b. wniosku rodziców i zaświadczenia specjalistycznego ośrodka zdrowia lub Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
3/ uczniów wymienionych w ust.2 należy otoczyć szczególną opieką w czasie przerw między lekcyjnych. Szczegóły dotyczące sprawowania opieki określi wychowawca klasy w porozumieniu z rodzicami.
2. Uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej ułatwia się uzyskanie pomocy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
§9
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą".
2. Wychowawstwa klasy nie powierza się:
- nauczycielowi, co do którego pracy wychowawczej w latach ubiegłych były udokumentowane negatywne uwagi.
3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania, szczególnie w klasach I-III.
4. Rodzice i uczniowie mają możliwość wpływania na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor szkoły powierzy, bądź powierzył zadania wychowawcy.
5. Tryb postępowania w sprawie, o której mowa w ust.4:
1/ trójka klasowa danej klasy zgłasza do dyrektora szkoły, uchwalony większością co najmniej 2/3 głosów ogółu rodziców, wniosek o zmianę wychowawcy klasy,
2/ z wnioskiem, o którym mowa w ust.5 pkt1 występuje Rada Rodziców na wniosek rodziców danej klasy po zaopiniowaniu przez samorząd klasowy reprezentującego uczniów danej klasy,
3/ dyrektor po zapoznaniu się ze sprawą, przeprowadza rozmowę wyjaśniającą z wychowawcą,
4/ po przeprowadzeniu rozmowy dyrektor przekazuje swoje stanowisko Radzie Rodziców, ewentualnie przesuwa termin realizacji wniosku o zmianę wychowawcy o miesiąc,
5/ po upływie wyznaczonego terminu i po kolejnej rozmowie z Rada Rodziców i wychowawcą, dyrektor podejmuje ostateczną decyzję.

Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie (wyciąg)
Informacja wytworzona przez:
Elżbieta Latosińska , w dniu:  10‑01‑2013 21:11:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Elżbieta Latosińska
email: sekretariat@sp.slawkow.pl tel.:(32) 29 31 039 fax: (32) 26 09 856
, w dniu:  10‑01‑2013 21:11:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑02‑2013 12:11:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie